بازسازی آپارتمان 20 ساله ۴۳ متری در میدان خراسان تهران