بازسازی آپارتمان در تهران (۸۰ متری واقع در آیت کاشانی )